Loading...
Formuła 42018-09-24T20:27:42+00:00

Jak to działa ?

Udostępniamy Ci system informatyczny z pełną funkcjonalnością twardego i miękkiego HR. My zajmujemy się serwisowaniem systemu i zapewniamy jego bezawaryjną dostępność, Ty prowadzisz samodzielnie pełną obsługę spraw personalnych w oparciu o udostępnione narzędzie. Nasze usługi są realizowane w ramach miesięcznego abonamentu.

Funkcjonalność systemu

Nieobecności

 • Obsługa urlopów
  Planowanie, rejestracja urlopów. Proces akceptacji urlopów. Obsługa urlopów standardowych, okolicznościowych, specjalnych, na żądanie. Obsługa urlopów zaległych. Obsługa wymiaru urlopu.
 • Zwolnienia lekarskie
  Obsługa zwolnień lekarskich. Obsługa wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego. Obsługa zwolnień w ZUS.
 • Zasiłki
  Obsługa zasiłku macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Obsługa zasiłków w ZUS.

Rejestracja czasu pracy

 • Obsługa godzin nadliczbowych
  Rejestracja godzin nadliczbowych przez pracowników lub przez przełożonego. Akceptacja zarejestrowanych godzin. Naliczanie wynagrodzenia dla pracy w nadgodzinach.
 • Rejestracja czasu pracy
  Rejestracja czasu pracy przez pracowników lub przez przełożonego. Akceptacja zarejestrowanych godzin. Naliczanie wynagrodzenia w oparciu o zarejestrowany czas pracy.
 • Rejestracja czasu pracy przez interface plikowy
  Zasilanie rejestrów czasu pracy za pomocą plików wczytywanych z zewnętrznych systemów rozliczeniowych.
 • Obsługa zadań
  Rejestracja czasu pracy na definiowane kategorie zadań przypisywane do pracowników.

Rozliczenia

 • Obsługa ZUS
  Obsługa comiesięcznego rozliczenia składek ZUS. Obsługa zgłoszeń pracowników do ZUS. Zautomatyzowany interfejs do systemu Płatnik.
 • Obsługa US
  Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Comiesięczne przekazywanie zaliczek do US. Rozliczenie rocznych PIT i przekazywanie danych do US za pomocą zautomatyzowanego interfejsu.
 • Obsługa zaliczek
  Obsługa zaliczek wypłacanych pracownikom. Rozliczanie zaliczek w ciężar rachunków delegacji lub w ciężar rachunków bieżących. Zwrot zaliczek ręczny i automatyczny.
 • Obsługa potrąceń
  Obsługa potrąceń z wynagrodzenia. Obsługa alimentów, egzekucji, kar i obciążeń dobrowolnych. Automatyczne potrącanie kwot z wynagrodzeń z uwzględnieniem kwot wolnych w trybie jednorazowym i cyklicznym.
 • Obsługa delegacji służbowych
  Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych. Rozliczanie zaliczek, rachunków i faktur, przejazdów, ryczałtów hotelowych, wymiany walut.
 • Obsługa wymagań okresowych
  Obsługa okresowych wymagań pracowniczych (medycyna pracy, badania okresowe, itd.). Dla wymagań okresowych działają funkcje przypomnień i ponagleń.

Wynagrodzenia

 • Obsługa wynagrodzeń
  Obsługa wynagrodzeń w formułach umowy o pracę, umowy o współpracę, umowy zlecenia. Zróżnicowane i parametryzowane składniki wynagrodzenia – wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, premie i wynagrodzenia dodatkowe, praca za stawkę. Wynagradzanie z tytułu nadgodzin i dyżurów. Wynagrodzenia twórców.
 • Dokumentacja czynności twórczych
  Dokumentacja czynności twórczych dla pracowników korzystających z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu prac twórczych. Akceptacja czynności twórczych przez przełożonych.

Komunikacja

 • Zapytania do HR
  System wspiera komunikację pracowników organizacji z działem HR za pomocą czatu.

Rekrutacja

 • Obsługa procesu rekrutacji
  W systemie jest wbudowany mechanizm wspierania procesu rekrutacji pracowników do organizacji. Mechanizm jest oparty o silnik obsługi procesów i umożliwia monitorowanie procesu na każdym etapie jego działania.

Adaptacja

 • Boarding
  Wsparcie procesu przygotowania pracownika do objęcia nowego stanowiska lub zatrudnienia w organizacji.

Rozwój pracowników

 • Obsługa procesu szkoleń
  Obsługa procesu planowania i realizacji szkoleń. Akceptacja szkoleń przez przełożonego. Obsługa katalogu szkoleń.
 • eLearning
  Obsługa procesu eLearningu obejmująca planowanie, przygotowanie szkoleń, przekazywanie szkoleń do pracowników, monitoring realizacji szkoleń, przypominanie i ponaglanie.
 • Oceny pracownicze
  Obsługa procesu pracowniczych ocen okresowych. Trzystopniowy proces oceny samooceny, oceny przełożonego i oceny wspólnej.
 • Ankiety
  Obsługa procesu ankietowania i badania satysfakcji pracowników. Mechanizm przekazywania ankiet do pracowników, monitorowania wypełniania ankiet, przypomnień i ponagleń, zbierania i podsumowywania danych.
 • Kompetencje i ścieżki kariery
  Obsługa zmieniających się kompetencji pracowników. Przypisywanie, monitorowanie, wyszukiwanie kompetencji. Wspieranie ścieżek kariery.

Architektura

 • Uprawnienia
  W systemie jest zaimplementowany rozbudowany moduł uprawnień umożliwiający definiowanie zakresu dostępu do poszczególnych funkcjonalności za pomocą ról oraz definiowanie podzbioru pracowników, do obsługi których jest uprawniony dany użytkownik systemu.

Kalkulatory

 • Kalkulatory wynagrodzeń
  System udostępnia kalkulatory wynagrodzeń umożliwiające symulację wynagrodzenia miesięcznego, rocznego oraz równoważników wynagrodzenia w formule współpracy.

Kartoteki

 • Statystyki pracownika
  Udostępnienie statystyk prezentowanych w graficznej formie dotyczących wynagrodzenia, absencji, czasu pracy pracownika.
 • Obsługa dokumentów pracownika
  System obsługuje repozytorium dokumentów związanych z pracownikiem. Dokumenty można generować w postaci predefiniowanych szablonów

Obsługa procesów

 • Obsługa procesów
  System działa w oparciu o silnik workflow, który automatyzuje procesy i wymianę dokumentów w organizacji. Sprawy są przesyłane pomiędzy pracownikami organizacji w procesie akceptacji. Kategorie spraw mają zdefiniowany cykl życia i przypisane osoby odpowiedzialne na każdym etapie procesowania.

Raportowanie

 • Moduł raportów
  Udostępnienie raportów operacyjnych zawierających informacje o bieżących operacjach i rozliczeniach, raportów dotyczących różnych przekrojów danych pracowników oraz raportów zarządczych.

Rozliczenia

 • Obsługa rachunków i faktur
  Obsługa rozliczania rachunków i faktur. Rozliczanie w dobro pobranej zaliczki, w dobro służbowej karty płatniczej, poprzez zwrot środków dla pracownika lub dla kontrahenta.
 • Obsługa kart płatniczych
  Obsługa służbowych kart płatniczych pracowników. Rozliczanie rachunków / faktur opłaconych kartami. Obsługa spłat kart.
 • Interfejsy
  W system wbudowane są interfejsy automatyzujące wymianę danych do / z zewnętrznych systemów, takich jak ZUS, US, system księgowy, system bankowy, systemy rejestracji czasu pracy.
 • Księgowość
  System posiada własna księgę główną. Operacje wykonywane w systemie osadzają się w księdze w postaci obrotów na kontach księgowych. System umożliwia także wyprowadzenie danych o księgowaniach do zewnętrznego systemu.
 • Planowanie i monitorowanie budżetów
  W systemie istnieje funkcjonalność planowania budżetu kadrowego w zadanych terminach w podziale na jednostki organizacji. Zaplanowany budżet podlega monitorowaniu i weryfikacji z punktu widzenia jego wykonania.
 • Obsługa jednostek organizacji
  System obsługuje strukturę jednostek organizacji wraz z ich wielowymiarową podległością oraz podziałem na zespoły organizacyjne w ramach jednostek.

Warianty dostępowe

 • Zróżnicowanie funkcjonalności wg kategorii użytkownika
  System udostępnia zróżnicowaną funkcjonalność dla następujących kategorii użytkowników: szeregowy pracownik, kierownik zespołu, pracownik HR, szef HR, kierownik jednostki
Funkcjonalność systemu

Ile to kosztuje ?

Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej zależy od liczby pracowników w organizacji.

Liczba pracowników Miesięczny abonament
10 150 PLN netto
20 300 PLN netto
50 750 PLN netto
100 1.500 PLN netto
200 3.000 PLN netto
500 7.500 PLN netto

O naszych usługach

RODO

Działamy w pełnej zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych

Regulacje

Działamy w pełnej zgodności ze zmieniającymi się przepisami i obowiązującymi regulacjami

Poufność

Zapewniamy pełną poufność informacji i wysoki poziom bezpieczeństwa powierzonych i przetwarzanych danych

Technologia

Wykorzystujemy kompleksowy System HR

Platforma Obsługi Zasobów Ludzkich

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.